Ledig stilling: Direktør

FREVAR er en av landets mest spennende miljøbedrifter, og satser på et aktivt og involverende arbeidsmiljø!

Direktøren har ansvaret for foretakets daglige drift, for å organisere og videreutvikle bedriften. Gjennom god ledelse gjennomføres de oppgaver eier og samfunnet for øvrig forventer av bedriften. Direktøren rapporterer til styret. Direktøren bidrar til å forsterke selskapets rolle i gjennomføringen av FNs 17 bærekraftmål.


Hovedarbeidsoppgaver og ansvar

 • Lede foretaket etter retningslinjer gitt av styret
 • Følge opp strategi, regler og forskrifter for virksomheten
 • Være en aktiv samarbeidspartner for styrets leder
 • Sørge for rapportering og saksforberedelse til styret
 • Organisere og implementere styrets strategiske valg
 • Bidra til at foretakets strategiske mål operasjonaliseres og følges opp som en del av løpende ledelsesrapportering
 • Opprettholde og videreutvikle forhold til kunder, offentlige myndigheter og samarbeidspartnere
 • Ivareta gode relasjoner med fagforeninger og øvrig ansatte
 • Være en aktiv bidragsyter til å videreutvikle foretakets miljø- og klimaarbeid

Forventet bakgrunn og erfaring

 • Utdannelse innen ingeniørfag, minst på bachelor nivå
 • Solid ledererfaring
 • Erfaring fra forretningsutvikling, teknologi og digitalisering
 • Erfaring fra å samarbeide med offentlige organer, og ha kunnskap om lov/avtaleverk og offentlig forvaltning

Andre områder som det også kan være nyttig å ha erfaring fra

 • Vann- og avløps virksomhet
 • Industri, gjerne prosessindustri
 • Andre miljøbedrifter 
 • Biogass- og/eller energibransjen
 • Andre bedrifter med sterkt samfunnsansvar
 • Forskning og utvikling (FoU) og samarbeid med akademiske miljøer
 • Relevante prosjekter innen bærekraft 

De viktigste evner for å kunne mestre rollen mener vi er

 • Tenke konseptuelt og gi verdifulle innspill til styret vedrørende strategi
 • Være genuint opptatt av å bevare og forbedre foretakets miljøprestasjoner
 • Være forretningsorientert 
 • Evnen til å skape engasjement i alle deler av organisasjonen
 • Evnen til å bygge en god kultur og struktur
 • Evnen til å fremstå som en foregangsperson i lokalmiljøet

Hvorfor skal du jobbe sammen med oss

 • FREVAR er en hjørnestensbedrift i nærmiljøet
 • FREVAR har en sentral og samfunnsnyttig rolle i nærmiljøet. Foretaket har vært en pådriver for den sirkulære økonomien på Øra og i Fredrikstad siden oppstarten
 • FREVAR har en kompetent organisasjon som er motivert for å utvikle seg videre
 • På FREVAR vil du bli ønsket velkommen av hyggelige og interesserte kollegaer
 • FREVAR er et foretak for innbyggerne og skal utvikles slik at tjenestene er til befolkningens beste

Søknadsfrist

Les mer og søk her!

Søknadsfrist er 25. mai, men kandidater som vurderes som aktuelle innkalles fortløpende.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Badenock + Clark:

– Jan-Petter Westlie, Manager Executive Search tlf 900 84 810.

– Inge Sørensen, Manager Executive Search, tlf 918 59 816.

Om arbeidsgiveren

FREVAR KF er et av Norges mest spennende miljøforetak, og har en unik miks av miljøorienterte anlegg. Foretaket består av: Vannverk, avløpsrenseanlegg, energigjenvinningsanlegg, biogassanlegg, deponi og gjenvinningsstasjon.

FREVAR er et kommunalt foretak eid av Fredrikstad kommune og produserer tjenester for både næringslivet og kommuner.

FREVAR skal leve opp til sitt navn som distriktets miljøbedrift , og er en viktig del av den sirkulære økonomien på Øra industriområde i Fredrikstad. Som nærmeste nabo til et naturreservat er det avgjørende at miljøet hensyntas på en god måte, og at det arbeides med å opprettholde gode relasjoner til naboer og interessenter. Foretaket styrer etter begrepet tredelt bunnlinje , hvor det fokuseres på resultater innenfor både miljø, økonomi og samfunn. Foretaket er også ISO-sertifisert på miljø (hele foretaket), og på kvalitet (vannverket).

FREVAR vil som en betydelig aktør i nedre Glomma påvirke samfunnsutviklingen i retning det grønne skifte gjennom store og utfordrende tekniske og samfunnsnyttige oppgaver. Bl.a. skal det bygges nytt avløpsrenseanlegg, delta i utviklingen av den sirkulære økonomi lokalt og nasjonalt gjennom et bredt samarbeid med andre miljøorienterte virksomheter og sørge for gode ordninger for bedriftskunder og befolkningen.

Visjonen i foretaket er innovative løsninger for miljøets beste , og vi søker en direktør som vil lede oss videre mot den visjonen og det grønne skiftet, og som vil profilere oss både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

FREVAR har i underkant av 100 ansatte og omsetter for ca. 350 millioner. Les mer om Frevar >