Avløpsrenseanlegg

Luksusen av å kunne spyle ned etter seg når man har vært på toalettet har ikke alltid vært en selvfølge. I dag er det heldigvis det – og når du er ferdig, starter vår jobb!

Vel fremme på FREVAR KF starter den omfattende renseprosessen med å fjerne fett, kaffegrut, papir og annet. Vannet som kommer tilbake i Glomma blir rent og renset. 

Renseprosess

Anlegget er bygget som et mekanisk/kjemisk renseanlegg av typen primærfelling. Renseprosessen består av to trinn.

Forbehandling er et mekanisk rensetrinn som omfatter skruepumper, trapperister og luftet sand- og fettfang. Dette trinn er dimensjonert for den maskimale avløpsmengde (Q maks). I forbehandlingen fjernes grove partikler, sand, kaffegrut, fett og flyteslam.

Kjemisk rensetrinn omfatter tilsetning av fellingskjemikalier (jernklorid og sjøvann), flokkuleringsbassenger hvor det bygges opp sedimenterbare fnokker av forurensningene i avløpsvannet, og sedimenteringsbassengene hvor fnokkene synker til bunns og skrapes til egne slamlommer for videre behandling. Det rensede avløpsvannet ledes ut i Glomma.  

Renseanleggets betydning og virkningsgrad: Ved disse renseprosesser oppnås bl.a. fjerning av partikulært materiale, næringssalter i form av fosfor med min. 85 % og organisk stoff med 65 %. Fjerning av fosfor fra avløpsvannet vil bl.a. kunne ha en positiv innvirkning på algevekst og siktedyp.

Slambehandling

Slam fra sedimenteringsbassengene fortykkes før det pasteuriseres (70 °C i min. 0,5 time) for å oppnå en tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Under pasteuriseringen drepes sykdomsfremkallende bakterier.
Deretter foretas en utråtning (anaerob stabilisering),  hvorved mengden blir redusert med ca 25 %. Under stabiliseringen produseres metangass, samtidig som lukt ulempene reduseres. Tilslutt avvannes slammet til et tørrstoffinnhold på 25-30 % og distribueres til bl.a. landbruket, eventuelt grøntanlegg eller som toppdekke på fyllplasser. Den produserte biogassmengde tilsvarer det årlige energibehovet for oppvarming av 300 eneboliger.

Arbeidsmiljø og styring/overvåking

Det er lagt stor vekt på et godt arbeidsmiljø. Bassenger og renner er tildekket og med punktavsug fra spesielle luktkilder. Renseanlegget er utstyrt med et moderne skjermbasert styrings/overvåkingsanlegg.

Dimensjonering

Anlegget er dimensjonert for en fremtidig belastning på 120 000 pe (år 2010). Av dette er ca: 65 000 pe fra husholdninger og resten fra servicebedrifter, «tørr» industri og prosessindustri.

Dimensjonerende avløpsmengder:

 • Qdim = 1800 m3/h (500 l/s)
 • Qmaksdim = 3600 m3/h (1000 l/s)
 • Qmaks = 4650 m3/h (1300 l/s)
 • Ved Qdim bruker avløpsvannet ca. 4 timer gjennom
  anlegget.
 • Beregnet mengde avvannet slam er ca. 15-20 m3/døgn
  med ca. 25 % tørrstoff.
 • Pumpestasjoner og ledningsanlegg
 • Primærpumpestasjoner = 10
 • Sekundærpumpestasjoner (driftes av TD vann og avløp) = 150
 • Avløpsledninger (totalt) = 150 km
 • Elvekryssinger = 5

Avløpsrenseanlegg

Tekniske Data

Skruepumper innløp

Antall: 2 stk.
Type: Spaans
Kapasitet: 1 stk. à 650 l/s
1 stk. à 1300 l/s

Sand-/fettfang

Antall: 4 stk.
Volum: 765 m3 (totalt)

Flokkuleringsbasseng

Antall: 10 x 2
Volum: 650 m3 totalt
Opph.tid 22 min. (v/Qdim)

Pasteurisering

Type: Swedish Water
Volum : 20 m3 totalt
Opph.tid min. 0,5 h

Slamsiloer

Antall: 2 stk.
Volum : 260 m3 (totalt)

Råtnetanker

Antall: 2 stk.
Volum : 4400 m3 (totalt)
Opph.tid 12-15 døgn

Gassklokke

Antall: 2 stk.
Volum : 620 m3 stk.

Kostnader

Anlegget har kostet totalt ca. 120 milioner kroner (1989)

Innløpsrister

Antall 2 stk.
Type: Step Screen
Kapasitet: 650 l/ s pr. stk.

Containere for sand/ristgods

Antall: 2 stk.
Volum : 15m3 pr. stk.

Sedimenteringsbasseng

Antall: 5 stk.
Areal: 1.590 m2 (tot)
Dybde: 3,5 m
Opph.tid 3,1 tim (v/Qdim)

Slamlager

Antall: 2 stk.
Volum : 240 m3 (totalt)
Opph.tid 1-2 døgn

Slamfortykkere

Antall: 2 stk.
Type: Roefilt 40, trommel fortykker

Sentrifuger

Antall: 2 stk.
Type: Noxon 40
Kap.: 40 m3/h

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.