Om FREVAR KF

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

Den 21.03.02 ble det holdt stiftelsesmøte i Fredrikstad kommunestyre for å etablere FREVAR KF som kommunalt foretak.

Til stede i kommunestyret var det 63 representanter. Møtet ble ledet av ordføreren. Møtet ble erklært lovlig satt og vedtaksført.

I samsvar med kommunelovens kapittel 11 ble det vedtatt å etablere FREVAR KF (kommunalt foretak). Foretaket stiftes som en direkte fortsettelse av FREVAR KF organisert som kommunal bedrift med org. nr. 979 952 171.

Foretaket etableres med virkning fra 01.01.2002. Som vedlegg til stiftelsesprotokollen følger åpningsbalanse med innskutt egenkapital på kr 10 180 000,-.