Vannverk

Rent vann i springen er ingen selvfølge. Det vet de som jobber på vannverket.

Vannet vi drikker hentes fra Vestvannet/ Isnesfjorden i Sarpsborg og transporteres via tømmertunnel, avanserte pumpeledninger og kilometervis av rørledninger frem til vannverket på Høyfjell. Hele veien blir vannet overvåket nøye og når vannet omsider er i hus starter de avanserte renseprosessene. For kun det beste er godt nok, og derfor er vi avhengige av engasjerte og dyktige medarbeidere for å få rent vann i springen.

Vannverket forsyner drøyt 80 000 personer samt betydelig industri. I tillegg til Fredrikstad kommune forsynes Hvaler kommune med vann. Det produseres ca. 15 mill. m³ pr. år eller ca. 40 000 m³ pr. døgn i gjennomsnitt.

Råvann

Borredalsdammen har et volum tilsvarende et vannforbruk på ca. 1,5 uker. Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet, som er en arm av Glomma. Derfra ledes vannet gjennom en tømmertunnell til et pumpehus på Eidet. Vannet pumpes i ledning under Visterflo til en pumpestasjon på Rostadneset. Fra pumpestasjonen løftes vannet ca. 60 meter til høydebrekket i Borredalen, og renner videre i en rørledning gjennom Borredalsdammen og til inntaket i silhuset. Deretter renner vannet via et ventilhus og til vannverket.

Rensing

Renseanlegget er et fullrenseanlegg med koagulering, flokkulering, sedimentering, filtrering og desinfisering. Det benyttes aluminiumsulfat som fellingskjemikalie, polymer som hjelpekoagulant, lut (NaOH) til pH-justering og natriumhypokloritt til desinfisering.

Etter koagulering og sedimentering fordeles vannet inn på 8 stk to-media sandfilter. Etter filtrering tilsettes klor og noe lut før det pumpes opp til to høydebasseng. Bassengene ligger på Høyfjell, og rommer ca. 66 000 m³ vann. Dette holder til ca. 1,5 døgns forbruk. Når vannet forlater høydebassengene, blir det UV-bestrålt før det går ut på ledningsnettet.

Korrosjonskontroll

Det doseres marmorslurry og kullsyre (CO2), for å forhindre korrosjon av rør og armaturer.

Behandlingsanlegg for slam og spylevann

Slam fra sedimenteringsbassengene og spylevann fra filtrene ledes til et behandlingsanlegg som består av et utjevningsbasseng på 1000 m³, samt et spissbundet sedimenteringsbasseng. Slammet som synker til bunns, ledes til FREVAR KFs avløpsanlegg.

Tekniske data for vannverket

Vannmengder

  • Anlegget er dimensjonert for 70 000 kubikkmeter pr. døgn.
  • Det produseres gjennomsnittlig 40 000 kubikkmeter pr. døgn og 15 mill. m³ pr. år.

Volumer, oppholdstider, flatebelastning og kapasiteter

Oversikt over bassenger
BassengOverflateDybdeVolumOppholdstidFlatebelastning
Flokkuleringsbasseng:225 m²7 m1 575 m³0,9 time 
Sedimenteringsbasseng:2 030 m² 4 230 m³2,4 time0,9 m/time
Filtrene:240 m²   7,3 m/time
Høydebasseng – 2 stk:8 200 m²7,7 m66 000 m³1 døgn 

Kvalitet

Oversikt over kvalitet på vannet sammenlignet med grenseverdier
ParameterFREVARGrenseverdier

Kalsium, mg/l

13-15

anbefalt < 25

Natrium, mg/l

8-12

200

Magnesium, mg/l

0,9-1,0

ingen

Sulfat, mg/l

20-40

250

Klorid, mg/l

3-7

250

Hardhet, dHo

2-2,5

ingen

pH

7,8-8,0

6,5-9,5

Ledningsevne, ms/m

12-20

250

Pumpestasjon

Kapasitet: 3 000 m³/time
Pumpesump: 1 500 m³/time, 3 stk. renvannspumper. I tillegg 2 reservepumper med kapasitet på 2.100 m³/time.

Slamanlegg

Kapasitet: 3 000 m³/døgn
Utjevningsbasseng: 1 000 m³, flatebelastning i fortykker 0,8 m/time.

Tvetervann

Kapasitet 6 250 m³/døgn. Kun nødvann.

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.