Vannverk

Rent vann i springen er ingen selvfølge. Det vet de som jobber på vannverket.

Les mer Tekniske Data

Vannet vi drikker hentes fra Vestvannet/ Isnesfjorden i Sarpsborg og transporteres via tømmertunnel, avanserte pumpeledninger og kilometervis av rørledninger frem til vannverket på Høyfjell. Hele veien blir vannet overvåket nøye og når vannet omsider er i hus starter de avanserte renseprosessene. For kun det beste er godt nok, og derfor er vi avhengige av engasjerte og dyktige medarbeidere for å få rent vann i springen.

Vannverket forsyner drøyt 80 000 personer samt betydelig industri som utgjør ca. 35 000 personekvivalenter. I tillegg til Fredrikstad kommune forsynes Hvaler kommune med vann. Det produseres ca. 15 mill. m3 pr. år eller ca. 40 000 m3 pr. døgn i gjennomsnitt.

Råvann

Borredalsdammen har et volum tilsvarende et vannforbruk på ca. 1,5 uker. Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet, som er en arm av Glomma. Derfra ledes vannet gjennom en tømmertunnell til et pumpehus på Eidet. Vannet pumpes i ledning under Visterflo til en pumpestasjon på Rostadneset. Fra pumpestasjonen løftes vannet ca. 60 meter til høydebrekket i Borredalen, og renner videre i en rørledning gjennom Borredalsdammen og til inntaket i silhuset. Deretter renner vannet via et ventilhus og til vannverket.

Rensing

Renseanlegget er et fullrenseanlegg med koagulering, flokkulering, sedimentering, filtrering og desinifisering. Det benyttes aluminiumsulfat som fellingskjemikalie, polymer som hjelpekoagulant, lut til pH-justering og natriumhypokloritt til desinfisering.

Etter koagulering og sedimentering fordeles vannet inn på 8 stk to-media sandfilter. Etter filtrering tilsettes klor og noe lut før det pumpes til to høydebasseng. Bassengene ligger på Høyfjell, og rommer tilsammen 68 000 m3 vann. Dette holder til ca. 1,5 døgns forbruk. Når vannet forlater høydebassengene, blir det UV-bestrålt før det går ut på ledningsnettet.

Korrosjonskontroll

Det doseres marmorslurry og kullsyre, for å forhindre korrosjon av rør og armaturer.

Behandlingsanlegg for slam og spylevann

Slam fra sedimenteringsbassengene og spylevann fra filtrene ledes til et behandlingsanlegg som består av et utjevningsbasseng på 1000 m3, samt et spissbundet sedimenteringsbasseng. Slammet som synker til bunns, ledes til FREVAR KFs avløpsanlegg.

Vannverk

Tekniske Data

Vannmengder:

  • Anlegget er dimensjonert for 70 000 kubikkmeter pr. døgn.
  • Det produseres gjennomsnittlig 40 000 kubikkmeter pr. døgn og 15 mill. m3 pr. år.

 

Volumer, oppholdstider, flatebelastning og kapasiteter:

 

overflate

dybde

volum

oppholdstid

flatebelastning

Flokkuleringsbasseng:

225 m2

7 m

1 575 m3

0,9 time

 

Sedimenteringsbasseng:

2 030 m2

 

4 230 m3

2,4 time

0,9 m/time

Filtrene:

240 m2

 

 

 

7,3 m/time

Høydebasseng – 2 stk:

8 200 m2

7,7 m

66 000 m3

1 døgn

 

 

Kvalitet

Parameter

FREVAR

Grenseverdier

Kalsium

13-15

anbefalt < 25 mg/l

Natrium

8-12

200 mg/l

Magnesium

0,9-1,0

mg/l ingen

Sulfat

20-40

250 mg/l

Klorid

3-7

250 mg/l

Hardhet

2-2,5

dH0 ingen

pH

7,8-8,0

6,5-9,5

Ledningsevne

12-20

250 ms/m

Pumpestasjon

kapasitet: 3 000 m3/time
pumpesump: 1 500 m3/time, 3 stk. renvannspumper. I tillegg 2 reservepumper med kapasitet på 2.100 m3/time.

Slamanlegg

kapasitet: 3 000 m3/døgn
utjevningsbasseng: 1 000 m3, flatebelastning i fortykker 0,8 m/time.

Tvetervann

kapasitet 6 250 m3/døgn. Kun nødvann.

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.