Deponi

Er det mulig for et deponi å være nærmeste nabo til et naturreservat? Ja, her på FREVAR KF er det mulig, på vårt deponi står det et fugletittertårn og herfra kan du skue sjeldne fuglearter.

Les mer Tekniske Data

FREVAR KF behandler de fraksjoner som kan deponeres på en ansvarsfull og forsvarlig måte. Med riktig behandling kan vi fortsette vårt gode naboskap hvor industri og natur trives i skjønn forening.

Fra 01.07.2007 måtte alle driftsansvarlige for deponier, herunder FREVAR KF, iverksette strengere mottakskontroll for avfall som skal til deponering.

Alle avfallsprodusenter som skal levere avfall til deponering er i henhold til forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.01.2007 pålagt å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet, som FREVAR KF som driftsansvarlig for deponiet er pliktig å etterspørre.

Fra 01.07.2007 kan FREVAR KF ikke motta noe avfall til deponering dersom det ikke er utført en dokumentert basiskarakterisering.

Hele forskriften med vedlegg kan lastes ned fra Lovdata

Ønskes ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Markedsansvarlig Heidi Roos (69 35 73 14)

Deponi

Tekniske Data

FREVAR KFs deponivirksomhet utføres i henhold til Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt av Fylkesmannen i Østfold (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken).

All levering til deponiet må avtales på forhånd. Alt avfall skal basiskarakteriseres.

Virksomheter ved deponiet
Mottak av avfall

 • Restavfall (TOC<10 %)
 • Avfall fra sandblåsing
 • Behandlet slam fra oljeutskillere
 • Asbest
 • Stabiliserte skytefeltmasser
 • Gateoppsop
 • Sandfangslam og ristgods fra avløpsrensing
 • Jordmasser med forurensinger klasse 1-5 (lavere enn grensen for farlig avfall)
 • Kvist og hageavfall
 • Balletering og mellomlagring av avfall til energigjenvinningsanlegget

Behandling, mellomlagring av slam, bunnaske fra forbrenningsanlegg, trevirke
Kompostering av olje- og fettholdig slam og masse
Lagring av utsorterte fraksjoner til gjenvinning


Drift

 • Komprimering
 • Overdekking av avfall
 • Kverning av kvist og hageavfall
 • Masseflytting
 • Interntransport
 • Vedlikehold av og nye anlegg: tipper, veier, plasser, voller, grøfter
 • Opplasting av avfall
 • Kontroll av grunnvann
 • Kontroll av sigevann
 • Kontroll av avfall til deponiet
 • Uttak av deponigass

Kapasitet

Restvolum pr. 31.2.2014: 1 800 000 m3

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål.