Deponi

Er det mulig for et deponi å være nærmeste nabo til et naturreservat? Ja, her på FREVAR KF er det mulig, på vårt deponi står det et fugletittertårn og herfra kan du skue sjeldne fuglearter.

Les mer Skjemaer Hva kan leveres?

Om deponiet på Frevar

Deponiet på Frevar er klassifisert som et ordinært deponi, noe som betyr at vi kan ta imot ordinært avfall. Dette er typisk forurensede jordmasser og restavfall fra industri og bygg. I tillegg kan vi ta imot visse typer farlig avfall, som asbest, sandblåsingssand og slam fra oljeutskillere. Mer om dette står i tillatelsen.

For å levere avfall til deponi må alt dokumenteres. Det betyr at våre kunder må levere et basiskarakteriseringsskjema sammen med alle masser som skal inn på deponi. Deponiet blir igjen kontrollert av Statsforvalter, som kommer på regelmessige kontroller. Driften vår er basert på Forurensingsloven, Avfallsforskriften og Forskrift om deponering av avfall.

Deponiområdet er avgrenset mot Gansrødbukta og Glomma med membraner som sørger for at forurensing ikke trenger ut fra deponiet. Et 25-30 meter dypt leirelag beskytter i bunnen. I tillegg er det også sigevannsrør som fanger opp avrenningen gjennom massene.

Deponiet er en verdifull ressurs som har høy samfunnsverdi, og sørger for trygg behandling og oppbevaring av avfall og forurensing som ikke kan gjenbrukes. Vi må også ivareta kapasiteten, og tar derfor bare imot rene masser under spesielle forutsetninger.

Skjemaer

Viktige linker

Priser

Har du spørsmål om priser eller ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Heidi Yvonne Roos

Heidi Roos

Markedsansvarlig
marked@frevar.no 
Mob: +47 95809536

Hva kan leveres?

Send en forespørsel til marked@frevar.no med opplysning om:

 • Mengde som ønskes levert
 • Tilstandsklasse
 • Type masser – Se oversikt under. Viktig at det beskrives om det er mye organisk, avfall eller annet innhold i massene.
 • Hvor massene kommer fra – typisk jorde, industriområde, privattomt osv.
 • Analyser og BK-skjema legges ved.

Jord

 • EAL 170504 – Annen jord og stein enn 170503
 • Material 1603 – Lett forurensa masser (kl 1-2) eller 1604 – Forurensa masser
  (Kl 3-5)

Sand fra sandfang

 • EAL 130502 – Slam fra olje/vann separator
 • Material 7022 – Oljeforurensa masse
 • Deklareres av kunde

Slam fra oljeutskiller

 • EAL 130503 – Slam fra oljeutskillere
 • Material 7022 – Oljeforurensa masse
 • Deklareres av kunde

Sediment

 • EAL 170506 – Annet mudringsslam enn 170505
 • Material 1605 – Rene masser fra mudring (kl 1-2) eller 1606 – Forurensa masser fra mudring (Kl 3-5)

Forurenset betong

 • EAL 170101 – Betong
 • Material 1611 – Betong uten armeringsjern

Gateoppsop

 • EAL 170504 – Annen jord og stein enn 170503 og EAL 200303 (kommunalt)
 • Material 9916 – Gateoppsop

Sandblåsingssand

 • EAL 120116 – Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer
 • Material 7096 – Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m.
 • Deklareres av kunde

Rene masser

 • Kun på forespørsel

Har du hørt om FARA?

Et nytt fremtidsrettet renseanlegg for Fredrikstad og Hvaler med globale mål og lokale tiltak.

Fredrikstad er i vekst, og med dette øker mengden kloakk som skal renses før det slippes ut i Oslo-fjorden. I tillegg til dette stilles det strengere rensekrav av myndighetene. Derfor bygges FARA (Fredrikstad Avløpsrenseanlegg) – et nytt og moderne renseanlegg som skal bidra til en renere Oslofjord.

Les mer her