Bilde av Borredalsdammen

Borredalsdammen er en viktig kilde til drikkevann

Borredalsdammen fungerer i dag som reservevannkilde for produksjon av drikkevann til Fredrikstad og Hvaler. Omtrent 5% av råvannsmengden inn til vannverket kommer fra Borredalsdammen og resterende tas fra Isnesfjorden i Sarpsborg kommune (nord for Kalnes sykehus). Vannet har et volum på ca 600.000 m3, og er demmet opp av to dammer. Disse ble bygget så langt tilbake som i 1913.


Råvann

Borredalsdammen har et volum tilsvarende et vannforbruk på ca. 1,5 uker. Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet, som er en arm av Glomma. Derfra ledes vannet gjennom en tømmertunnell til et pumpehus på Eidet. Vannet pumpes i ledning under Visterflo til en pumpestasjon på Rostadneset. Fra pumpestasjonen løftes vannet ca. 60 meter til høydebrekket i Borredalen, og renner videre i en rørledning gjennom Borredalsdammen og til inntaket i silhuset. Deretter renner vannet via et ventilhus og til vannverket.

Vannet filtreres i silhuset

Sør-øst i vannet ligger silhuset, og her filtreres vannet før det renner i selvfall ned til vannverket hvor det går i gjennom en omfattende renseprosess. Nivået i vannet reguleres via tappesystemer i silhuset. Ved store nedbørsmengder, snøsmelting etc., tappes vann i gjennom en luke i silhuset og ned i bekken på østsiden av silhuset. I 2015 ble vannet tatt ut fra Isnesfjorden lagt i rør fra pumpestasjonen på Rostadneset, i gjennom den nordlige delen av Borredalen, videre i rør på bunnen av Borredalsdammen og inn til silhuset.

Kilde til drikkevannsproduksjon

Siden vannet fungerer som kilde til drikkevannsproduksjon, er det strenge retningslinjer til allmenn bruk av vannet. Fiske, camping, bruk av båt og annen ferdsel på vannet er derfor ikke tillatt.