Slik forbereder Fredrikstad seg på utsorteringskravet

Slik forbereder Fredrikstad seg på utsorteringskravet

I et pilotprosjekt tester Fredrikstad kommune innhenting av matavfall fra 1100 husstander. Foto over: Fredrikstad kommune.


Fra 1. januar 2023 blir alle kommuner og store deler av næringslivet pålagt utsortering av matavfall. Fredrikstad er en av kommunene som allerede er i gang med pilotprosjekt, og matavfallet i pilotprosjektet skal brukes til biogassproduksjon hos Frevar.

Virksomhetsleder for renovasjon i Fredrikstad kommune, Andre Svendsen.

Et nytt kapittel i avfallsforskriften trer i kraft fra 1. januar 2023, da alle kommuner og store deler av næringslivet vil bli pålagt utsortering av matavfall.

I Fredrikstad ble det i februar igangsatt et pilotprosjekt for utsortering av matavfall, som forberedelse på det kommende kravet.

– Per i dag blir ikke matavfall fra husholdninger utsortert i Fredrikstad, men kommunen jobber nå for å rulle ut fullskala utsortering fra 2023, i tråd med krav fra myndighetenes, sier virksomhetsleder for renovasjon i Fredrikstad kommune, Andre Svendsen, til Biogassbransjen.no.

1100 dunker

I prøveprosjektet er det er blinket ut tre områder som er representative for resten av kommunen, med forskjellig type bebyggelse. Her testes det ut poser og hentefrekvens ved et antall husstander per rute. Prosjektet startet i februar, og omfatter i første omgang 1100 dunker, som tømmes hver 14. dag. I områdene som omfattes av pilotprosjektet flyttes også hentingen av restavfall fra ukentlig til hver 14. dag.

– Vi tester også forskjellige typer dunker. Noen har fått innekurv til å ha inne, noen har fått ventilert dunk, andre har ikke fått disse tingene, sier Svendsen.

Prosjektet skal avsluttes med en spørreundersøkelse om publikums erfaringer.

– Det er foreløpig tidlig i prosjektet, men det vi merker er at det går fryktelig mange poser og at folk er flinke til å sortere. Vi skal også bygge et sorteringsanlegg så plasten går tilbake i restavfallet og et av momentene vi ser på er om 140 liters dunk til restavfall er tilstrekkelig når dette skal skje.

6000 tonn årlig

Det ble utført plukkanalyser i november, der man fant at hele 42 prosent av avfallet var mat.

– Totalt fra husstandene i Fredrikstad vil vi ende oppunder 6000 tonn i året, som skal leveres til Frevar for biogassbehandling, sier Svendsen.

Kommunen har inngått avtale med et gasselskap, som skal levere biogass for tanking til renovasjonsbilene.

– Vi håper å slutte kretsen så avfallet går tilbake til drivstoff.

– Vi har jevnlige møter med både Oslo, Bergen og Sarpsborg. Sistnevnte står nå også i startgropa, og vil følge med på hvilke svar vi får i dette prosjektet. Den endelige avgjørelsen er det politikerne som gjør, men vi merker at det er mye positivitet blant publikum.

Den direkte årsaken til de nye utsorteringskravene er krav i EUs rammedirektiv for avfall, om at alle medlemsland skal utsortere matavfall fra neste år.

Kravene til utsortering øker gradvis fra 2025 (55 prosent utsorteringsgrad) frem mot 2035 (70 prosent). Kravet vil kreve investeringer i fysiske sorteringssystemer, og mye mer oppfølging i form av økt kontroll med avfallsstrømmene.

Blir til biogass

Driftssjef vann og avløp i Frevar, Cristell Solberg. Foto: Frevar.

Matavfallet fra pilotprosjektet sendes allerede til renovasjonsselskapet Frevar KF for behandling i deres biogassanlegg.

– Så langt synes vi Fredrikstad-folkene er flinke. Det er lite emballasje og fremmedelementer i avfallet vi tar inn, det ser lovende ut så langt, sier driftssjef vann og avløp i Frevar, Cristell Solberg, til Biogassbransjen.no.

Fra før tar Frevar imot matavfall fra næring, som ifølge Solberg oftere har fremmedelementer i seg.

– Er dere dimensjonert for å ta imot ytterligere 6000 tonn matavfall årlig?

– Det nærmer seg totalkapasiteten vår på matavfall, vi tar jo også imot en del flytende substrat. Det kan hende vi må gjøre noen modifikasjoner på anlegget, men vi snakker ikke om en full ombygging, sier Solberg.

– Vi synes det er positivt å bidra til at matavfall og substrater som genereres lokalt, også prosesseres lokalt, og igjen gir produkter som kan utnyttes lokalt. Eksempelvis kjører busser og renovasjonsbiler i Fredrikstad på biogass fra Frevar, det handler om at vi lokalt ivaretar hele sirkulariteten fra a til å.

– Gassmengden vil nok ikke bli så mye større i første omgang, da det i hovedsak blir omrokkering av mottak innenfor dagens kapasitet. Utvidelse av forbehandlingskapasitet og oppgraderingskapasitet vurderes i Frevars pågående strategiarbeid for utvikling av biogassaktiviteten.

Biogassanlegget til Frevar er dimensjonert for et mottak på 30.000 tonn av substrat årlig.

Fra den første leveransen av matavfall, som ble tømt på gulvet for å inspisere kvaliteten. Foto: Frevar.